بیمارستان های املش‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان نیکوکار املش‌ درمانی خیابان امام خمینی (ره)- بلوار سفیر -بیمارستان نیکوکار املش