بیمارستان های البرز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان خیریه رحیمیان البرز درمانی شهرصنعتی البرز - بلوارخرمشهر - سه راه مدرسه - جنب پارک اینانلو - بیمارستان خیریه رحیمیان
بیمارستان درمانگاههای تخصصی ولیعصر(عج) البرز آموزشی، درمانی، پژوهشی الوند - خیابان ده متری - چهارراه هشت متری - روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) - بیمارستان درمانگاههای تخصصی ولیعصر(عج)