بیمارستان های اسکو

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی ( ره ) اسکو درمانی خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی ( ره )