بیمارستان های اسلام آباد غرب

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب درمانی خیابان شهید چمران - بیمارستان امام خمینی (ره)