بیمارستان های اردکان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ضیائی و قائم اردکان‌ درمانی میدان آزادی - بلوار معلم - بیمارستان ضیایی