بیمارستان های اردستان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اردستان‌ درمانی خیابان 22 بهمن - میدان پرستار - بیمارستان شهید دکتر بهشتی