بیمارستان های ابوموسی‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان پارس ابوموسی‌ درمانی میدان امام حسین - روبروی فرودگاه - بیمارستان پارس