بیمارستان های ابهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امدادی ابهر درمانی بلوار خرمشهر - بیمارستان امدادی ابهر
بیمارستان امید ابهر درمانی شهرک گلسار - بیمارستان امید
کلینیک ویژه امام سجاد (ع) ابهر آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان شهید بهشتی - ابتدای شناط - کلینیک ویژه امام سجاد (ع)
بیمارستان الغدیر ابهر جاده ازناب - بیمارستان الغدیر