بیمارستان های آزادشهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر درمانی میدان الله - کارخانه پنبه سابق - بیمارستان حضرت معصومه (س)