بیمارستان های آبدانان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان درمانی جاده کمربندی - بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)