جستجوی بیمارستان

بیمارستان مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی دکتر علیم - خاتم

  نام بیمارستان: بیمارستان مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی دکتر علیم
 آدرس: خاتم - مروست - بلوار کشاورز - بیمارستان مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی دکتر علیم
 تلفن تماس:
32582500
نوع: آموزشی، درمانی، پژوهشی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 0
بخشهای پاراکلینیک:
بخشهای بستری:
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی یزد

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.