نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر عبداله رستگار دکترای حرفه‌ای پزشکی تالش - خیابان 20 متری
دکتر رحمت اله مجیدی پیرهراتی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تالش
دکتر وحید خورگامی تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) خیابان سعدی، رادیولوژی خورگامی