نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمود یزدانپرست دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان سادات مرکز بهداشت شوشتر
دکتر علیرضا باقر تبریزی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان طالقانی، چهارراه شهید رجایی
دکتر عبدالرضا صالحی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر فاطمه جرفی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان شهید رجایی غربی، ساختمان پزشکان دکتر طاهری
دکتر حسین فردی پور دکترای حرفه‌ای پزشکی شوشتر