نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر ابوالفضل لطفی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اندیشه - ابتدای فاز 1