نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علیرضا امینی بابک دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان امام، کوچه کارگر 11