نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر زینب شاطری امیری دکترای حرفه‌ای پزشکی سرخس - خیابان پاسداران - پاسداران 9