نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر معصوم بیدسرخی دکترای حرفه‌ای پزشکی صحنه - میدان مولوی
دکتر حمیدرضا مرادی فر دکترای حرفه‌ای پزشکی صحنه - میدان مولوی
دکتر بهرام بصیری دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی صحنه - خیابان مولوی