نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مجید غیور مبرهن دکترای تخصصی (Ph.D) علوم تغذیه احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲