نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمد راست خانه دکترای حرفه‌ای پزشکی مریوان - میدان - شهید فهمیده - ابتدای خیابان شهید دستغیب - د...
دکتر محمد راستخانه دکترای حرفه‌ای پزشکی مریوان - چهار راه شبرنگ - ابتدای خیابان شهید دستغیب - درمانگ...
دکتر احمد نادری دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه شبرنگ،کوچه بانک کشاورزی، ساختمان پزشکان
دکتر الهام ناصری منش کرند دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه شهید فهمیده
دکتر حسین عرب زاده قهیازی تخصص جراحی عمومی میدان شبرنگ، ساختمان پزشکان شفا