نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر خسرو مسجدیان جزی دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی خیابان بازارچه، ازمایشگاه دکترمسجدیان
دکتر فرزاد اسکندری دکترای حرفه‌ای پزشکی میدان امام خمینی، داروخانه عدل
دکتر اردشیر سوری دکترای حرفه‌ای پزشکی میدان امام (ره)
دکتر بابک پیرو شعبانی دکترای حرفه‌ای پزشکی بیمارستان امام خمینی
دکتر افسون نورالهی مقدم تخصص بیماری‌های کودکان بیمارستان امام خمینی