نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر عبدالناصر پیروز دکترای حرفه‌ای پزشکی کلاله -خیابان مختوم قلی فراغی
دکتر علیرضا اخوان رضایت تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر فاطمه طالبی اتویی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان فراغی، فراغی 10
دکتر حلیم فهیم زاده تخصص جراحی عمومی خیابان فراغی