نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر حسین کریمی تخصص بیماری‌های کودکان جوانرود - خیابان طالقانی
دکتر مرضیه جوکار دکترای حرفه‌ای پزشکی جوانرود - خیابان طالقانی
دکتر یوسف زرگران دکترای حرفه‌ای پزشکی جوانرود - خیابان طالقانی
دکتر احمد مستوفی دکترای حرفه‌ای پزشکی جوانرود - خیابان طالقانی
دکتر بابک محمودی دکترای حرفه‌ای پزشکی جوانرود - خیابان طالقانی