نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر عبدالرضا افسری دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه امام حسین (ع)، درمانگاه امام جعفر صادق (ع)
دکتر الهام پیشگر دکترای حرفه‌ای پزشکی درمانگاه شبانه روزی دوزه