نام پزشک رشته تخصصی آدرس
سارا پورکریم کارشناسی مامایی آذرشهر
دکتر سعید عرب پور جوادی دکترای حرفه‌ای پزشکی ممقان، خیابان امام
اکرم همتی نادینلویی کارشناسی مامایی بیمارستان شهید مدنی