نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر لقمان ادمی مکری دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان ازادی شرقی
دکتر رسول خضری دکترای حرفه‌ای پزشکی -