نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مایده نوری دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی شهر ازنا