نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر فاطمه بختیاری قلعه تخصص زنان و زایمان بیمارستان امام علی (ع)