درمانگاه شبکه بهداشت اسکو

نام مرکز: درمانگاه شبکه بهداشت اسکو
نوع مرکز: کلینیک عمومی
  آدرس: اسکو، خیابان امام، روبروی شهرداری
 تلفن تماس:
4133220820