کلینیک حمیدرضا فراشی

نام مرکز: کلینیک حمیدرضا فراشی
نوع مرکز: کلینیک عمومی
  آدرس: ابرکوه، خیابان شهید بهشتی - جنب موسسه مالی و اعتباری مهر - کلینیک حمیدرضا فراشی
 تلفن تماس:
3536826767